<meter id="l991t"></meter>
  <font id="l991t"></font>
  <dfn id="l991t"><video id="l991t"><track id="l991t"></track></video></dfn>

  <sub id="l991t"></sub>

    <rp id="l991t"></rp>

    無量壽經

    《無量壽經》全稱《佛說無量壽經》,亦稱《大阿彌陀經》(參閱漢譯版本),是凈土宗的基本經典之一,為“凈土五經一論”中的一經,凈土宗的大部分修行方法均可在該經中找到理論依據。經中介紹阿彌陀佛(無量壽佛)所發諸大愿(依版本不同而數量不一,最多為四十八愿...[詳情]

    當前位置:華人佛教 > 佛經大全 > 無量壽經 >

    無量壽經注音

    \

    菩薩戒弟子鄆城夏蓮居會集各譯

    kāi
    jīng


    shàng
    shèn
    shēn
    wēi
    miào

    bǎi
    qiān
    wàn
    jié
    nán
    zāo


    jīn
    jiàn
    wén

    shòu
    chí

    yuàn
    jiě

    lái
    zhēn
    shí

    法會圣眾第一


    shì

    wén
    。
    。

    shí

    zài
    wáng
    shè
    chéng

    shé

    shān
    zhōng
    。
    。    qiū
    zhòng
    wàn
    èr
    qiān
    rén

    。
    。

    qiè

    shèng
    。
    。
    shén
    tōng


    。
    。

    míng
    yuē
    。
    。
    zūn
    zhě
    jiāo
    chén

    。
    。
    zūn
    zhě
    shè


    。
    。
    zūn
    zhě


    jiān
    lián
    。
    。
    zūn
    zhě
    jiā
    shè
    。
    。
    zūn
    zhě
    ā
    nán
    děng
    。
    。
    ér
    wéi
    shàng
    shǒu
    。
    。
    yòu
    yǒu

    xián


    。
    。
    wén
    shū
    shī    。
    。
    。
    。

    xiàn
    jié
    zhōng

    qiè


    。
    。
    jiē
    lái

    huì
    。
    。

    德遵普賢第二

    yòu
    xián

    děng
    shí
    liù
    zhèng
    shì
    。
    。
    suǒ
    wèi
    shàn

    wéi


    。
    。
    huì
    biàn
    cái


    。
    。
    guān

    zhù


    。
    。
    shén
    tōng
    huā


    。
    。
    guāng
    yīng


    。
    。
    bǎo
    chuáng


    。
    。
    zhì
    shàng


    。
    。

    gēn


    。
    。
    xìn
    huì


    。
    。
    yuàn
    huì


    。
    。
    xiāng
    xiàng


    。
    。
    bǎo
    yīng


    。
    。
    zhōng
    zhù


    。
    。
    zhì
    xíng


    。
    。
    xiè
    tuō


    。
    。
    ér
    wéi
    shàng
    shǒu
    。
    。
    xián
    gòng
    zūn
    xiū

    xián

    shì
    zhī

    。
    。    liàng
    xíng
    yuàn
    。
    。
    ān
    zhù

    qiè
    gōng


    zhōng
    。
    。
    yóu

    shí
    fāng
    。
    。
    xíng
    quán
    fāng
    biàn
    便
    。
    。    zàng
    。
    。
    jiū
    jìng

    àn
    。
    。
    yuàn


    liàng
    shì
    jiè
    chéng
    děng
    zhèng
    jué
    。
    。
    shě
    dōu
    shuài
    。
    。
    jiàng
    wáng
    gōng
    。
    。

    wèi
    chū
    jiā
    。
    。

    xíng
    xué
    dào
    。
    。
    zuò

    shì
    xiàn
    。
    。
    shùn
    shì
    jiān

    。
    。

    dìng
    huì

    。
    。
    xiáng


    yuàn
    。
    。

    wēi
    miào

    。
    。
    chéng
    zuì
    zhèng
    jué
    。
    。
    tiān
    rén
    guī
    yǎng
    。
    。
    qǐng
    zhuǎn

    lún
    。
    。
    cháng


    yīn
    。
    。
    jué
    zhū
    shì
    jiān
    。
    。

    fán
    nǎo
    chéng
    。
    。
    huài
    zhū

    qiàn
    。
    。

    zhuó
    gòu

    。
    。
    xiǎn
    míng
    qīng
    bái
    。
    。
    tiáo
    調
    zhòng
    shēng
    。
    。
    xuān
    miào

    。
    。
    zhù
    gōng

    。
    。
    shì

    tián
    。
    。

    zhū

    yào
    jiù
    liáo
    sān

    。
    。
    shēng
    guàn
    dǐng
    jiē
    。
    。
    shòu    。
    。
    wéi
    jiào


    。
    。
    zuò
    ā
    shé

    。
    。
    cháng

    xiāng
    yìng

    biān
    zhū
    xíng
    。
    。
    chéng
    shú    biān
    shàn
    gēn
    。
    。

    liàng
    zhū

    xián
    gòng

    niàn
    。
    。
    zhū

    chà
    zhōng
    。
    。
    jiē
    néng
    shì
    xiàn
    。
    。

    shàn
    huàn
    shī
    。
    。
    xiàn
    zhòng

    xiàng
    。
    。


    xiàng
    zhòng
    。
    。
    shí    。
    。

    zhū
    p ú

    。
    。    shì
    。
    。
    tōng
    zhū

    xìng
    。
    。

    zhòng
    shēng
    xiàng
    。
    。
    gòng
    yǎng
    zhū

    。
    。
    kāi
    dǎo
    qún
    shēng
    。
    。
    huà
    xiàn

    shēn
    。
    。
    yóu

    diàn
    guāng
    。
    。
    liè

    jiàn
    wǎng
    。
    。
    jiě
    zhū
    chán

    。
    。
    yuǎn
    chāo
    shēng
    wén

    zhī


    。
    。

    kōng

    xiàng

    yuàn

    mén
    。
    。
    shàn

    fāng
    biàn
    便
    。
    。
    xiǎn
    shì
    sān
    shèng
    。
    。


    zhōng
    xià
    。
    。
    ér
    xiàn
    miè

    。
    。


    shēng

    miè
    zhū
    sān


    。
    。    qi è
    tuó
    luó

    mén
    。
    。
    suí
    shí


    huá
    yán
    sān
    mèi
    。
    。


    zǒng
    chí
    bǎi
    qiān
    sān
    mèi
    。
    。
    zhù
    shēn
    chán
    dìng
    。
    。    liàng
    zhū

    。
    。


    niàn
    qǐng
    。
    。
    biàn
    yóu

    qiè


    。
    。


    bi àn
    cái
    。
    。
    zhù

    xián
    hèng
    。
    。
    shàn
    néng
    fēn
    bié
    zhòng
    shēng

    yán
    。
    。
    kāi
    huà
    xiǎn
    shì
    zhēn
    shí
    zhī

    。
    。
    chāo
    guò
    shì
    jiān
    zhū
    suǒ
    yǒu

    。
    。
    xīn
    cháng

    zhù

    shì
    zhī
    dào
    。
    。


    qiè
    wàn

    。
    。
    suí


    zài
    。
    。
    wéi
    zhū
    shù
    lèi
    。
    。
    zuò

    qǐng
    zhī
    yǒu
    。
    。
    shòu
    chí

    lái
    shèn
    shēn

    zàng
    。
    。


    zhǒng
    xìng
    cháng
    shǐ
    使

    jué
    。
    。
    xīng

    bēi
    。
    。
    mǐn
    yǒu
    qíng
    。
    。
    yǎn

    biàn
    。
    。
    shòu

    yǎn
    。
    。

    è

    。
    。
    kāi
    shàn
    m én
    。
    。

    zhū
    zhòng
    shēng
    。
    。
    shì
    ruò


    。
    。
    zhěng    。
    。
    jiē


    àn
    。
    。

    huò
    zhū


    liàng
    gōng

    。
    。
    zhì
    huì
    shèng
    míng
    。
    。
    。
    。

    shì
    děng
    zhū    。
    。

    liàng

    biān
    。
    。

    shí
    lái

    。
    。
    yòu
    yǒu

    qiū


    bǎi
    rén
    。
    。
    qīng
    xìn
    shì

    qiān
    rén
    。
    。
    qīng
    xìn


    bǎi
    rén
    。
    。

    jiè
    tiān
    。
    。

    jiè
    tiān
    。
    。
    zhū
    tiān
    fàn
    zhòng
    。
    。

    gòng

    huì
    。
    。

    大教緣起第三

    ěr
    shí
    shì
    zūn
    。
    。
    wēi
    guāng


    。
    。

    róng
    jīn

    。
    。
    yòu

    míng
    jìng
    。
    。
    yǐng
    chàng
    biǎo

    。
    。
    xiàn

    guāng
    míng
    。
    。
    shù
    qiān
    bǎi
    biàn
    。
    。
    zūn
    zhě
    ā
    nán
    。
    。    wé i
    。
    。
    jīn

    shì
    zūn
    。
    。

    shēn
    zhū
    gēn
    。
    。
    yuè

    qīng
    jìng
    。
    。
    guāng
    yán
    wēi
    wēi
    。
    。
    bǎo
    chà
    zhuāng
    yán
    。
    。
    cóng


    lái
    。
    。
    suǒ
    wèi
    céng
    jiàn
    。
    。


    zhān
    yǎng
    。
    。
    shēng

    yǒu
    xīn
    。
    。

    cóng
    zuò

    。
    。
    piān
    tǎn
    yòu
    jiān
    。
    。
    cháng
    guì

    zhǎng
    。
    。
    ér
    bái

    yán
    。
    。
    shì
    zūn
    jīn
    dìng
    。
    。
    zhù    。
    。
    zhù
    zhū

    suǒ
    zhù
    dǎo
    shī
    zhī
    xíng
    。
    。
    zuì
    shèng
    zhī
    dào
    。
    。

    lái
    xiàn
    zài


    xiāng
    niàn
    。
    。
    wéi
    niàn
    guò

    wèi
    lái
    zhū


    。
    。
    wéi
    niàn
    xiàn
    zài

    fāng
    zhū


    。
    。


    wēi
    shén
    xiǎn
    yào
    耀
    。
    。
    guāng
    ruì
    shū
    miào
    nǎi
    ěr
    。
    。
    yuàn
    wéi
    xuān
    shuō
    。
    。

    shì
    shì
    zūn
    。
    。
    gào
    ā
    nán
    yán
    。
    。
    shàn
    zāi
    shàn
    zāi
    。
    。

    wèi
    āi
    mǐn

    yào
    zhū
    zhòng
    shēng

    。
    。
    néng
    wèn

    shì
    wēi
    miào
    zhī

    。
    。

    jīn

    wèn
    。
    。
    shèng

    gòng
    yǎng

    tiān
    xià
    ā
    luó
    hàn
    。
    。

    zhī

    。
    。

    shī
    lěi
    jié
    。
    。
    zhū
    tiān
    rén
    mín
    。
    。
    yuān
    fēi
    ruǎn
    dòng
    zhī
    lèi
    。
    。
    gōng

    bǎi
    qiān
    wàn
    bèi
    。
    。    。
    。
    dāng
    lái
    zhū
    tiān
    rén
    mín
    。
    。

    qiè
    hán
    líng
    。
    。
    jiē
    yīn

    wèn
    ér


    tuō

    。
    。
    ā
    nán
    。
    。

    lái


    jìn

    bēi
    。
    。
    jīn
    āi
    sān
    jiè
    。
    。
    suǒ

    chū
    xīng

    shì
    。
    。
    guāng
    chǎn
    dào
    jiào
    。
    。

    zhěng
    qún
    méng
    。
    。
    huì

    zhēn
    shí
    zhī

    。
    。
    nán
    zhí
    nán
    jiàn
    。
    。

    yōu
    tán
    huā
    。
    。

    yǒu
    chū
    xiàn
    。
    。

    jīn
    suǒ
    wèn
    。
    。
    duō
    suǒ
    ráo

    。
    。
    ā
    nán
    dāng
    zhī
    。
    。

    lái
    zhèng
    jué
    。
    。

    zhì
    nán
    liáng
    。
    。

    yǒu
    zhàng
    ài
    。
    。
    néng

    niàn
    qǐng
    。
    。
    zhù

    liàng

    jié
    。
    。
    shēn

    zhū
    gēn
    。
    。

    yǒu
    zēng
    jiǎn
    。
    。
    suǒ

    zhě

    。
    。

    lái
    dìng
    huì
    。
    。
    jiù
    chàng


    。
    。


    qiè

    。
    。
    ér

    zuì
    shèng

    zài

    。
    。
    ā
    nán

    tīng
    。
    。
    shàn

    niàn
    zhī
    。
    。

    dāng
    wéi

    。
    。
    fēn
    bié
    jiě
    shuō
    。
    。

    法藏因地第四


    gào
    ā
    nán
    。
    。
    guò


    liàng
    。
    。

    yāng
    shù
    jié
    。
    。
    yǒu

    chū
    shì
    。
    。
    míng
    shì
    jiān

    zài
    wáng

    lái
    。
    。
    yìng
    gòng
    。
    。
    děng
    zhèng
    jué
    。
    。
    míng
    xíng

    。
    。
    shàn
    shì
    。
    。
    shì
    jiān
    jiě
    。
    。

    shàng
    shì
    。
    。
    diào
    調

    zhàng
    fu
    。
    。
    tiān
    rén
    shī
    。
    。

    shì
    zūn
    。
    。
    zài
    shì
    jiào
    shòu

    shí
    èr
    jié
    。
    。
    shí
    wéi
    zhū
    tiān

    shì
    rén
    mín
    shuō
    jīng
    jiǎng
    dào
    。
    。
    yǒu

    guó
    zhǔ
    míng
    shì
    ráo
    wáng
    。
    。
    wén

    shuō

    。
    。
    huān

    kāi
    jiě
    。
    。
    xún


    shàng
    zhēn
    zhèng
    dào

    。
    。

    guó
    juān
    wáng
    。
    。
    xíng
    zuò
    shā
    mén
    。
    。
    hào
    yuē

    zàng
    。
    。
    xiū


    dào
    。
    。
    gāo
    cái
    yǒng
    zhé
    。
    。

    shì
    chāo

    。
    。
    xìn
    jiě
    míng

    。
    。

    jiē


    。
    。
    yòu
    yǒu
    shū
    shèng
    xíng
    yuàn
    。
    。

    niàn
    huì

    。
    。
    zēng
    shàng

    xīn
    。
    。
    jiān


    dòng
    。
    。
    xiū
    xíng
    jīng
    jìn
    。
    。

    néng

    zhě
    。
    。
    wǎng


    suǒ
    。
    。
    dǐng

    cháng
    guì
    。
    。
    xiàng


    zhǎng
    。
    。


    qié
    tuō
    zàn

    。
    。

    guǎng

    yuàn
    。
    。
    sòng
    yuē
    。
    。


    lái
    wēi
    miào

    duān
    yán


    qiè
    shì
    jiān

    yǒu
    děng

    guāng
    míng

    liàng
    zhào
    shí
    fāng


    yuè
    huǒ
    zhū
    jiē

    yào

    shì
    zūn
    néng
    yǎn

    yīn
    shēng

    yǒu
    qíng


    suí
    lèi
    jiě

    yòu
    néng
    xiàn

    miào

    shēn


    shǐ
    使
    zhòng
    shēng
    suí
    lèi
    jiàn

    yuàn    qīng
    jìng
    shēng


    yīn    biān
    jiè

    xuān
    yáng
    jiè
    dìng
    jīng
    jìn
    mén

    tōng

    shèn
    shēn
    wēi
    miào

    zhì
    huì
    guǎng

    shēn

    hǎi

    nèi
    xīn
    qīng
    jìng
    jué
    chén
    láo

    chāo
    guò

    biān
    è

    mén


    dào


    jiū
    jìng
    àn


    míng
    tān
    chēn
    jiē
    yǒng

    huò
    jìn
    guò
    wáng
    sān
    mèi    guò


    liàng

    wéi

    qún
    shēng

    dǎo
    shī

    néng
    jiù

    qiè
    zhū
    shì
    jiān

    shēng
    lǎo
    bìng

    zhòng

    nǎo

    cháng
    xíng

    shī

    jiè
    rěn

    jīng
    jìn
    dìng
    huì
    liù

    luó

    wèi

    yǒu
    qíng
    lìng
    zhī
    zhě
    shǐ
    使
    chéng

    jiǎ
    lìng
    gòng
    yǎng
    héng
    shā
    shèng    jiān
    yǒng
    qiú
    zhèng
    jué

    yuàn
    dāng
    ān
    zhù
    sān


    héng
    fàng
    guāng
    míng
    zhào

    qiè

    gǎn

    guǎng

    qīng
    jìng

    shū
    shèng
    zhuāng
    yán

    děng
    lún

    lún
    huí
    zhū

    zhòng
    shēng
    lèi


    shēng

    chà
    shòu
    ān

    cháng
    yùn

    xīn

    yǒu
    qíng


    jìn

    biān

    zhòng
    shēng


    xíng
    jué
    dìng
    jiān


    wéi

    shèng
    zhì
    néng
    zhèng
    zhī

    zòng
    shǐ
    使
    shēn
    zhǐ
    zhū

    zhōng


    shì
    yuàn
    xīn
    yǒng

    tuì
    退

    至心精進第五


    zàng

    qiū
    shuō    。
    。
    ér
    bái

    yán
    。
    。

    jīn
    wéi


    dào
    。
    。    shàng
    zhèng
    jué
    zhī
    xīn
    。
    。

    yuàn
    zuò

    。
    。

    lìng


    。
    。
    yuàn

    wéi

    guǎng
    xuān
    jīng

    。
    。

    dāng
    fèng
    chí
    。
    。


    xiū
    xíng
    。
    。

    zhū
    qín

    shēng

    gēn
    běn
    。
    。

    chéng

    shàng
    zhèng
    děng
    zhèng
    jué
    。
    。

    lìng

    zuò

    shí
    。
    。
    zhì
    huì
    guāng
    míng
    。
    。
    suǒ

    guó

    。
    。
    jiào
    shòu
    míng

    。
    。
    jiē
    wén
    shí
    fāng
    。
    。
    zhū
    tiān
    rén
    mín

    yuān
    ruǎn
    lèi
    。
    。
    lái
    shēng

    guó
    。
    。

    zuò


    。
    。


    shì
    yuàn
    。
    。
    dōu
    shèng

    shù
    zhū

    guó
    zhě
    。
    。
    nìng


    fǒu
    。
    。
    shì
    jiān

    zài
    wáng

    。
    。

    wéi

    zàng
    ér
    shuō
    jīng
    yán
    。
    。    hǎi

    r én
    dòu
    liàng
    。
    。
    jīng

    jié
    shù
    。
    。
    shàng

    qióng

    。
    。
    rén
    yǒu
    zhì
    xīn
    qiú
    dào
    。
    。
    jīng
    jìn

    zhǐ
    。
    。
    huì
    dāng

    guǒ
    。
    。

    yuàn


    。
    。    wéi
    。
    。
    xiū

    f āng
    biàn
    便
    。
    。
    ér
    néng
    chéng
    jiù

    chà
    zhuāng
    yán
    。
    。

    suǒ
    xiū
    xíng
    。
    。


    dāng
    zhī
    。
    。
    qīng
    jìng

    guó
    。
    。

    yìng

    shè
    。
    。

    zàng
    bái
    yán
    。
    。


    hóng
    shēn
    。
    。
    fēi

    jìng
    jiè
    。
    。
    wéi
    yuàn

    lái
    yìng
    zhèng
    biàn
    zhī
    。
    。
    guǎng
    yǎn
    zhū


    liàng
    miào
    chà
    。
    。
    ruò


    wén
    。
    。

    shì
    děng

    。
    。

    wéi
    xiū

    。
    。
    shì
    mǎn
    滿
    suǒ
    yuàn
    。
    。
    shì
    jiān

    zài
    wáng

    zhī

    gāo
    míng
    。
    。
    zhì
    yuàn
    shēn
    guǎng
    。
    。

    wéi
    xuān
    shuō
    èr
    bǎi

    shí

    zhū

    chà

    。
    。
    gōng

    yán
    jìng
    。
    。
    guǎng

    yuán
    mǎn
    滿
    zhī
    xiàng
    。
    。
    yìng

    xīn
    yuàn
    。
    。

    xiàn

    zhī
    。
    。
    shuō
    shì

    shí
    。
    。
    jīng
    qiān

    suì
    。
    。
    ěr
    shí

    zàng
    wén

    suǒ
    shuō
    。
    。
    jiē


    jiàn
    。
    。    shàng
    shū
    shèng
    zhī
    yuàn
    。
    。


    tiān
    rén
    shàn
    è
    。
    。
    guó


    miào
    。
    。

    wéi
    jiū
    jìng
    。
    。
    biàn
    便


    xīn
    。
    。
    xuǎn

    suǒ

    。
    。
    jié


    yuàn
    。
    。
    jīng
    qín
    qiú
    suǒ
    。
    。
    gōng
    shèn
    bǎo
    chí
    。
    。
    xiū

    gōng

    。
    。
    mǎn
    滿


    jié
    。
    。


    èr
    sh í


    zhī


    。
    。
    gōng

    zhuāng
    yán
    zhī
    shì
    。
    。
    míng
    liǎo
    tōng

    。
    。    chà
    。
    。
    suǒ
    shè

    guó
    。
    。
    chāo
    guò


    。
    。

    shè
    shòu

    。
    。


    shì

    zài
    wáng

    lái
    suǒ
    。
    。

    shǒu


    。
    。
    rào

    sān

    。
    。

    zhǎng
    ér
    zhù
    。
    。
    bái
    yán
    shì
    zūn
    。
    。


    chéng
    jiù
    zhuāng
    yán


    。
    。
    qīng
    jìng
    zhī
    xíng
    。
    。

    yán
    shàn
    zāi
    。
    。
    jīn
    zhèng
    shì
    shí
    。
    。

    yìng

    shuō
    。
    。
    lìng
    zhòng
    huān

    。
    。

    lìng

    zhòng
    。
    。
    wén
    shì


    。
    。


    shàn

    。
    。
    néng


    chà
    。
    。
    xiū

    shè
    shòu
    。
    。
    mǎn
    滿


    liàng

    yuàn
    。
    。

    精彩推薦
    大香伊蕉在人线国产手机看片_真实国产乱拍福利露脸_亚洲欧美另类激情综合区_欧美伊人色综合久久天天

    <meter id="l991t"></meter>
     <font id="l991t"></font>
     <dfn id="l991t"><video id="l991t"><track id="l991t"></track></video></dfn>

     <sub id="l991t"></sub>

       <rp id="l991t"></rp>