<meter id="l991t"></meter>
  <font id="l991t"></font>
  <dfn id="l991t"><video id="l991t"><track id="l991t"></track></video></dfn>

  <sub id="l991t"></sub>

    <rp id="l991t"></rp>

    普賢行愿品

    《普賢行愿品》的異譯很多。西晉·聶道真譯的《三曼陀跋陀羅菩薩經》,就大體概括了它的內容,似乎是它的異譯;不過因為翻譯的不甚善巧,譯文只有簡略的長行,與本經的文字外形不一致。本經的文字有長行、偈頌兩部份。長行的文勢,承《華嚴經》第三十九卷普賢菩薩贊佛功德偈而來。善財童子...[詳情]

    普賢行愿品注音版

    \

    普賢行愿品注音

    (本文注音“行”字讀音有多音)

    ěr
    shí

    xián

    ,
    ,
    chēng
    tàn

    lái
    shèng
    gōng


    ,
    ,
    gào
    zhū    shàn
    cái
    yán

    shàn
    nán

    ,
    ,

    lái
    gōng

    ,
    ,
    jiǎ
    shǐ
    使
    shí
    fāng

    qiè
    zhū

    ,
    ,
    jīng


    shuō


    shuō

    chà

    wēi
    chén
    shù
    jié
    ,
    ,
    xiāng

    yǎn
    shuō
    ,
    ,


    qióng
    jìn
    。
    。
    ruò

    chéng
    jiù

    gōng

    mén
    ,
    ,
    yìng
    xiū
    shí
    zhòng
    guǎng

    hèng
    yuàn
    。
    。


    děng
    wéi
    shí
    ?
    ?


    zhě

    jìng
    zhū

    èr
    zhě
    chēng
    zàn

    lái

    sān
    zhě
    guǎng
    xiū
    gōng
    yǎng


    zhě
    chàn
    huǐ

    zhàng


    zhě
    suí

    gōng

    liù
    zhě
    qǐ ng
    zhuǎn

    lún


    zhě
    qǐng

    zhù
    shì


    zhě
    cháng
    suí

    xué

    jiǔ
    zhě
    héng
    shùn
    zhòng
    shēng

    shí
    zhě

    jiē
    huí
    xiàng
    。
    。

    shàn
    cái
    bái
    yán


    shèng
    ,
    ,
    yún


    jìng
    ,
    ,
    nǎi
    zhì
    huí
    xiàng
    ?
    ?


    xián


    gào
    shàn
    cái
    yán

    shàn
    nán

    ,
    ,
    yán

    jìng
    zhū

    zhě
    ,
    ,
    suǒ
    yǒu
    jìn

    jiè

    kōng
    jiè
    ,
    ,
    shí
    fāng
    sān
    shì

    qiè

    chà

    wēi
    chén
    shù
    zhū

    shì
    zūn
    ,
    ,    xián
    hèng
    yuàn


    ,
    ,
    shēn
    xīn
    xìn
    jiě
    ,
    ,

    duì

    qián
    ,
    ,


    qīng
    jìng
    shēn    ,
    ,
    cháng
    xiū

    jìng
    。
    。    suǒ
    ,
    ,
    jiē
    xiàn


    shuō


    shuō

    chà

    wēi
    chén
    shù
    shēn
    。
    。


    shēn
    ,
    ,
    biàn    shuō


    shuō

    chà

    wēi
    chén
    shù

    。
    。

    kōng
    jiè
    jìn
    ,
    ,


    nǎi
    jìn
    。
    。


    kōng
    jiè


    jìn

    ,
    ,    jìng

    yǒu
    qióng
    jìn
    。
    。

    shì
    nǎi
    zhì
    zhòng
    shēng
    jiè
    jìn
    ,
    ,
    zhòng
    shēng

    jìn
    ,
    ,
    zhòng
    shēng
    fán
    nǎo
    jìn
    ,
    ,


    nǎi
    jìn
    。
    。
    ér
    zhòng
    shēng
    jiè
    nǎi
    zhì
    fán
    nǎo

    yǒu
    jìn

    ,
    ,    jìng

    yǒu
    qióng
    jìn
    。
    。
    niàn
    niàn
    xiāng

    ,
    ,

    yǒu
    jiàn
    duàn
    。
    。
    shēn    ,
    ,

    yǒu

    yàn
    。
    。    shàn
    nán

    ,
    ,
    yán
    chēng
    zàn

    lái
    zhě
    ,
    ,
    suǒ
    yǒu
    jìn

    jiè

    kōng
    jiè
    ,
    ,
    shí
    fāng
    sān
    shì

    qiè
    chà

    ,
    ,
    suǒ
    yǒu

    wēi


    chén
    zhōng
    ,
    ,
    jiē
    yǒu

    qiè
    shì
    jiān

    wēi
    chén
    shù

    。
    。    suǒ
    ,
    ,
    jiē
    yǒu


    hǎi
    huì
    wéi
    rào
    。
    。

    dāng


    shèn
    shēn
    shèng
    jiě
    ,
    ,
    xiàn
    qián
    zhī
    jiàn
    ,
    ,


    chū
    guò
    biàn
    cái
    tiān

    wēi
    miào
    shé
    gēn
    ,
    ,


    shé
    gēn
    ,
    ,
    chū

    jìn
    yīn
    shēng
    hǎi
    ,
    ,


    yīn
    shēng
    ,
    ,
    chū

    qiè
    yán

    hǎi
    ,
    ,
    chēng
    yáng
    zàn
    tàn

    qiè

    lái
    zhū
    gōng

    hǎi
    。
    。
    qióng
    wèi
    lái

    ,
    ,
    xiāng


    duàn
    。
    。
    jìn


    jiè
    ,
    ,


    zhōu
    biàn
    。
    。

    shì

    kōng
    jiè
    jìn
    ,
    ,
    zhòng
    shēng
    jiè
    jìn
    ,
    ,
    zhòng
    shēng

    jìn
    ,
    ,
    zhòng
    shēng
    fán
    nǎo
    jìn
    ,
    ,

    zàn
    nǎi
    jìn
    。
    。
    ér

    kōng
    jiè
    nǎi
    zhì
    fán
    nǎo

    yǒu
    jìn

    ,
    ,


    zàn
    tàn

    yǒu
    qióng
    jìn
    。
    。
    niàn
    niàn
    xiāng

    ,
    ,

    yǒu
    jiàn
    duàn
    。
    。
    shēn    ,
    ,

    yǒu

    yàn
    。
    。    shàn
    nán

    ,
    ,
    yán
    guǎng
    xiū
    gōng
    yǎng
    zhě
    ,
    ,
    su ǒ
    yǒu
    jìn

    jiè

    kōng
    jiè
    ,
    ,
    shí
    fāng
    sān
    shì

    qiè

    chà

    wēi
    chén
    zhōng
    ,
    ,    yǒu

    qiè
    shì
    jiè

    wēi
    chén
    shù

    。
    。    suǒ
    ,
    ,
    zhǒng
    zhǒng


    hǎi
    huì
    wéi
    rào
    。
    。    xián
    hèng
    yuàn


    ,
    ,

    shēn
    xìn
    jiě
    ,
    ,
    xiàn
    qián
    zhī
    jiàn
    ,
    ,


    shàng
    miào
    zhū
    gōng
    yǎng

    ér
    wéi
    gōng
    yǎng
    。
    。
    suǒ
    wèi
    huá
    yún
    、
    、
    mán
    yún
    、
    、
    tiān
    yīn
    yuè
    yún
    、
    、
    tiān
    sǎn
    gài
    yún
    、
    、
    tiān

    fu
    yún
    、
    、
    tiān
    zhǒng
    zhǒng
    xiāng
    、
    、

    xiāng
    、
    、
    shāo
    xiāng
    、
    、

    xiāng
    ,
    ,

    shì
    děng
    yún
    ,
    ,


    liàng    shān
    wáng
    。
    。
    rán
    zhǒng
    zhǒng
    dēng
    ,
    ,

    dēng
    、
    、
    yóu
    dēng
    、
    、
    zhū
    xiāng
    yóu
    dēng
    ,
    ,


    dēng
    zhù    shān
    ,
    ,


    dēng
    yóu


    hǎi
    shuǐ
    。
    。


    shì
    děng
    zhū
    gōng
    yǎng

    ,
    ,
    cháng
    wéi
    gōng
    yǎng
    。
    。
    shàn
    nán

    ,
    ,
    zhū
    gōng
    yǎng
    zhōng
    ,
    ,

    gōng
    y ǎng
    zuì
    。
    。
    suǒ
    wèi

    shuō
    xiū
    xíng
    gōng
    yǎng
    、
    、


    zhòng
    shēng
    gōng
    yǎng
    、
    、
    shè
    shòu
    zhòng
    shēng
    gōng
    yǎng
    、
    、
    dài
    zhòng
    shēng

    gōng
    yǎng
    、
    、
    qín
    xiū
    shàn
    gēn
    gōng
    yǎng
    、
    、

    shě    gōng
    yǎng
    、
    、
    xīn
    gōng
    yǎng
    。
    。
    shàn
    nán

    ,
    ,

    qián
    gōng
    yǎng

    liàng
    gōng

    ,
    ,


    gōng
    yǎng

    niàn
    gōng

    ,
    ,
    bǎi
    fēn    ,
    ,
    qiān
    fēn    ,
    ,
    bǎi
    qiān

    zhī

    yóu

    fēn
    、
    、
    jiā
    luó
    fēn
    、
    、
    suàn
    fēn
    、
    、
    shù
    fēn
    、
    、

    fēn
    、
    、
    yōu


    shā
    tuó
    fēn
    ,
    ,
    。
    。    ?
    ?

    zhū

    lái
    zūn
    zhòng


    ,
    ,


    shuō
    xíng
    chū
    shēng
    zhū


    。
    。
    ruò
    zhū


    xíng

    gōng
    yǎng
    ,
    ,


    chéng
    jiù
    gōng
    yǎng

    lái
    。
    。

    shì
    xiū
    xíng
    ,
    ,
    shì
    zhēn
    gōng
    yǎng

    。
    。

    guǎng

    zuì
    shèng
    gōng
    yǎng
    ,
    ,

    kōng
    jiè
    jìn
    ,
    ,
    zhòng
    shēng
    jiè
    jìn
    ,
    ,
    zhòng
    shēng

    jìn
    ,
    ,
    zhòng
    shēng
    fán
    nǎo
    jìn
    ,
    ,

    gòng
    nǎi
    jìn
    。
    。
    ér

    kōng
    jiè
    nǎi
    zhì
    fán
    nǎo


    jìn

    ,
    ,


    gōng
    yǎng


    yǒu
    jìn
    。
    。
    niàn
    niàn
    xiāng

    ,
    ,

    yǒu
    jiàn
    duàn
    。
    。
    shēn    ,
    ,

    yǒu

    yàn
    。
    。    shàn
    nán

    ,
    ,
    yán
    chàn
    chú

    zhàng
    zhě
    ,
    ,    niàn
    ,
    ,


    guò


    shǐ
    jié
    zhōng
    ,
    ,
    yóu
    tān
    chēn
    chī
    ,
    ,

    shēn
    kǒu

    ,
    ,
    zuò
    zhū
    è

    ,
    ,

    liàng

    biān
    。
    。
    ruò

    è

    yǒ u

    xiāng
    zhě
    ,
    ,
    jìn

    kōng
    jiè

    néng
    róng
    shòu
    。
    。

    jīn


    qīng
    jìng
    sān

    ,
    ,
    biàn


    jiè

    wēi
    chén
    chà
    ,
    ,

    qiè
    zhū    zhòng
    qián
    ,
    ,
    chéng
    xīn
    chàn
    huǐ
    ,
    ,
    hòu


    zào
    ,
    ,
    héng
    zhù
    jìng
    jiè

    qiè
    gōng

    。
    。

    shì

    kōng
    jiè
    jìn
    ,
    ,
    zhòng
    shēng
    jiè
    jìn
    ,
    ,
    zhòng
    shēng

    jìn
    ,
    ,
    zhòng
    shēng
    fán
    nǎo
    jìn
    ,
    ,

    chàn
    nǎi
    jìn
    。
    。
    ér

    kōng
    jiè
    nǎi
    zhì
    zhòng
    shēng
    fán
    nǎo


    jìn

    ,
    ,


    chàn
    huǐ

    yǒu
    qióng
    jìn
    。
    。
    niàn
    niàn
    xiāng

    ,
    ,

    yǒu
    jiàn
    duàn
    。
    。
    shēn    ,
    ,

    yǒu

    yàn
    。
    。    shàn
    nán

    ,
    ,
    yán
    suí

    gōng

    zhě
    ,
    ,
    suǒ
    yǒu
    jìn

    jiè

    kōng
    jiè
    ,
    ,
    shí
    fāng
    sān
    shì

    qiè

    chà

    wēi
    chén
    shù
    zhū


    lái
    ,
    ,
    cóng
    chū

    xīn
    ,
    ,
    wéi

    qiè
    zhì
    ,
    ,
    qín
    xiū


    ,
    ,


    shēn
    mìng
    ,
    ,
    jīng


    shuō


    shuō

    chà

    wēi
    chén
    shù
    jié
    。
    。


    jié
    zhōng
    ,
    ,
    shě


    shuō


    shuō

    chà

    wēi
    chén
    shù
    tóu

    shǒu

    。
    。

    shì

    qiè
    nán
    xíng

    xíng
    ,
    ,
    yuán
    mǎn
    滿
    zhǒng
    zhǒng

    luó

    mén
    ,
    ,
    zhèng

    zhǒng
    zhǒng


    zhì

    ,
    ,
    chéng
    jiù
    zhū


    shàng


    ,
    ,

    bān
    niè
    pán
    ,
    ,
    fēn

    shè

    。
    。
    suǒ
    yǒu
    shàn
    gēn
    ,
    ,

    jiē
    suí

    。
    。


    shí
    fāng

    qiè
    shì
    jiè
    ,
    ,
    liù


    shēng

    qiè
    zhǒng
    lèi
    ,
    ,
    suǒ
    yǒu
    gōng

    ,
    ,
    nǎi
    zhì

    chén
    ,
    ,

    jiē
    suí

    。
    。
    shí
    fāng
    sān
    shì

    qiè
    shēng
    wén


    zhī

    、
    、
    yǒu
    xué
    、
    、

    xué
    ,
    ,
    suǒ
    yǒu
    gōng

    ,
    ,

    jiē
    suí

    。
    。

    qiè


    su ǒ
    xiū

    liàng
    nán
    xíng

    xíng
    ,
    ,
    zhì
    qiú

    shàng
    zhèng
    děng


    ,
    ,
    guǎng

    gōng

    ,
    ,

    jiē
    suí

    。
    。

    shì

    kōng
    jiè
    jìn
    ,
    ,
    zhòng
    shēng
    jiè
    jìn
    ,
    ,
    zhòng
    shēng

    jìn
    ,
    ,
    zhòng
    shēng
    fán
    nǎo
    jìn
    ,
    ,


    suí


    yǒu
    qióng
    jìn
    。
    。
    niàn
    niàn
    xiāng

    ,
    ,

    yǒu
    jiàn
    duàn
    。
    。
    shēn    ,
    ,

    yǒu

    yàn
    。
    。

    精彩推薦
    大香伊蕉在人线国产手机看片_真实国产乱拍福利露脸_亚洲欧美另类激情综合区_欧美伊人色综合久久天天

    <meter id="l991t"></meter>
     <font id="l991t"></font>
     <dfn id="l991t"><video id="l991t"><track id="l991t"></track></video></dfn>

     <sub id="l991t"></sub>

       <rp id="l991t"></rp>