<meter id="l991t"></meter>
  <font id="l991t"></font>
  <dfn id="l991t"><video id="l991t"><track id="l991t"></track></video></dfn>

  <sub id="l991t"></sub>

    <rp id="l991t"></rp>

    普門品

    《觀世音菩薩普門品》,簡稱《普門品》。原是《妙法蓮華經》里的一品,由于觀音信仰傳入中國日益盛行,所以它從漢文譯本內抽出來,成為便于受持讀誦的單行本。它的原本,似乎最初只有長行,所以在漢文譯本如晉竺法護的《正法華經》、姚秦鳩摩羅什的《妙法蓮華經》等中,此品全都是長行。...[詳情]

    觀世音菩薩普門品注音版

    \

    ěr
    shí

    jìn    、
    、

    cónɡ
    zuò

    ,
    ,
    piān
    tǎn
    yòu
    jiān
    ,
    ,

    zhǎnɡ
    xiànɡ

    、
    、
    ér
    zuò
    shì
    yán


    shì
    zūn
    ,
    ,
    guān
    shì
    yīn
    p ú

    、
    、


    yīn
    yuán
    、
    、
    mínɡ
    guān
    shì
    yīn


    gào

    jìn

    shàn
    nán

    ,
    ,
    ruò
    yǒu

    liànɡ
    bǎi
    qiān
    wàn

    zhònɡ
    shēnɡ
    、
    、
    shòu
    zhū

    nǎo
    ,
    ,
    wén
    shì
    guān
    shì
    yīn


    ,
    ,

    xīn
    chēnɡ
    mínɡ
    ,
    ,
    guān
    shì
    yīn    shí
    gu ān

    yīn
    shēnɡ
    ,
    ,
    jiē

    jiě
    tuō
    。
    。
    ruò
    yǒu
    chí
    shì
    guān
    shì
    yīn


    mínɡ
    zhě
    ,
    ,
    shè


    huǒ
    ,
    ,
    huǒ

    nénɡ
    shāo
    ,
    ,
    yóu
    shì


    wēi
    shén


    。
    。
    ruò
    wéi

    shuǐ
    suǒ
    piāo
    ,
    ,
    chēnɡ

    mínɡ
    hào
    ,
    ,


    qiǎn
    chù
    。
    。
    ruò
    yǒu
    bǎ i
    qiān
    wàn

    zhònɡ
    shēnɡ
    ,
    ,
    wèi
    qiú
    jīn
    、
    、
    yín
    、
    、
    liú

    、
    、
    chē

    、
    、

    nǎo
    、
    、
    shān

    、
    、


    、
    、
    zhēn
    zhū
    、
    、
    děnɡ
    bǎo
    ,
    ,    hǎi
    ,
    ,
    jiǎ
    shǐ
    使
    hēi
    fēnɡ
    chuī

    chuán
    fǎnɡ
    、
    、
    piāo
    duò
    luó
    chà
    guǐ
    guó
    ,
    ,

    zhōnɡ
    ruò
    yǒu
    nǎi
    zhì

    rén
    、
    、
    chēnɡ
    guān
    shì
    yīn


    mínɡ
    zhě
    ,
    ,
    shì
    zhū
    rén
    děnɡ
    ,
    ,
    jiē

    jiě
    tuō
    luó
    chà
    zhī
    nàn
    。
    。

    shì
    yīn
    yuán
    ,
    ,
    mínɡ
    guān
    shì
    yīn
    。
    。


    ruò

    yǒu
    rén
    、
    、
    lín
    dān ɡ
    bèi
    hài
    ,
    ,
    chēnɡ
    guān
    shì
    yīn


    mínɡ
    zhě
    ,
    ,

    suǒ
    zhí
    dāo
    zhànɡ
    、
    、
    xún
    duàn
    duàn
    huài
    ,
    ,
    ér

    jiě
    tuō
    。
    。
    ruò
    sān
    qiān

    qiān
    guó

    ,
    ,
    mǎn
    滿
    zhōnɡ

    chā
    、
    、
    luó
    chà
    ,
    ,

    lái
    nǎo
    rén
    ,
    ,
    wén

    chēnɡ
    guān
    shì
    yīn


    mínɡ
    zhě
    ,
    ,
    shì
    zhū
    è
    guǐ
    、
    、
    shànɡ

    né nɡ

    è
    yǎn
    shì
    zhī
    ,
    ,
    kuànɡ

    jiā
    hài
    。
    。
    shè

    yǒu
    rén
    ,
    ,
    ruò
    yǒu
    zu ì
    、
    、
    ruò

    zuì
    ,
    ,
    chǒu
    xiè
    、
    、
    jiā
    suǒ
    、
    、
    jiǎn


    shēn
    ,
    ,
    chēnɡ
    guān
    shì
    yīn


    mínɡ
    zhě
    ,
    ,
    jiē

    duàn
    huài
    ,
    ,


    jiě
    tuō
    。
    。
    ruò
    sān
    qiān

    qiān
    guó

    、
    、
    mǎn
    滿
    zhōnɡ
    yuàn
    zéi
    ,
    ,
    yǒu

    shānɡ
    zhǔ
    ,
    ,
    jiānɡ
    zhū
    shānɡ
    rén
    ,
    ,

    chí
    zhònɡ
    bǎo
    、
    、
    jīnɡ
    guò
    xiǎn

    ,
    ,

    zhōnɡ

    rén
    、
    、
    zuò
    shì
    chànɡ
    yán


    zhū
    shàn
    nán

    、
    、


    kǒnɡ

    ,
    ,

    děnɡ
    yīnɡ
    dānɡ

    xīn
    chēnɡ
    guān
    shì
    yīn


    mínɡ
    hào
    ,
    ,
    shì


    nénɡ


    wèi
    shī

    zhònɡ
    shēnɡ
    ,
    ,

    děnɡ
    ruò
    chēnɡ
    mínɡ
    zhě
    ,
    ,


    yuàn
    zéi
    、
    、
    dānɡ

    jiě
    tuō
    。
    。

    zhònɡ
    shānɡ
    rén
    wén
    ,
    ,


    shēnɡ
    yán


    nán

    guān
    shì
    yīn


    。
    。
    chēnɡ

    mínɡ

    ,
    ,


    jiě
    tuō
    。
    。    jìn

    ,
    ,
    guān
    shì
    yīn

    wēi
    shén
    zhī

    、
    、
    wēi
    wēi

    shì
    。
    。


    ruò
    yǒu
    zhònɡ
    shēnɡ
    、
    、
    duō

    yín

    ,
    ,
    chánɡ
    niàn
    gōnɡ
    jìnɡ
    guān
    shì
    yīn


    ,
    ,
    biàn
    便    。
    。
    ruò
    duō
    chēn
    huì
    ,
    ,
    chánɡ
    niàn
    gōnɡ
    jìnɡ
    guān
    shì
    yīn


    ,
    ,
    biàn
    便


    chēn
    。
    。
    ruò
    duō

    chī
    ,
    ,
    chánɡ
    niàn
    gōnɡ
    jìnɡ
    guān
    shì
    yīn


    ,
    ,
    biàn
    便


    chī
    。
    。

    jìn

    ,
    ,
    guān
    shì
    yīn


    、
    、
    yǒu

    shì
    děnɡ

    wēi
    shén

    ,
    ,
    duō
    suǒ
    ráo

    ,
    ,
    shì

    zhònɡ
    shēnɡ
    、
    、
    chánɡ
    yīnɡ
    xīn
    niàn
    。
    。
    ruò
    yǒu

    rén
    、
    、
    shè

    qiú
    nán
    ,
    ,

    bài
    gōnɡ
    yǎnɡ
    guān
    shì
    yīn


    ,
    ,
    biàn
    便
    shēnɡ


    zhì
    huì
    zhī
    nán
    ,
    ,
    shè

    qiú

    ,
    ,
    biàn
    便
    shēnɡ
    duān
    zhènɡ
    yǒu
    xiānɡ
    zhī

    ,
    ,

    宿
    zhí

    běn
    ,
    ,
    zhònɡ
    rén
    ài
    jìnɡ
    。
    。

    jìn

    ,
    ,
    guān
    shì
    yīn


    yǒu

    shì

    ,
    ,
    ruò
    yǒu
    zhònɡ
    shēnɡ
    、
    、
    gōnɡ
    jìnɡ

    bài
    guān
    shì
    yīn


    ,
    ,


    tánɡ
    juān
    ,
    ,
    shì

    zhònɡ
    shēnɡ
    jiē
    yīnɡ
    shòu
    chí
    guān
    shì
    yīn


    mínɡ
    hào
    。
    。    jìn

    ,
    ,
    ruò
    yǒu
    rén
    、
    、
    shòu
    chí
    liù
    shí
    èr

    hénɡ

    shā


    mínɡ
    zi
    ,
    ,

    jìn
    xínɡ
    gōnɡ
    yǎnɡ
    yǐn
    shí
    、
    、

    fu
    、
    、


    、
    、

    yào
    ,
    ,    yún
    h é
    ,
    ,
    shì
    shàn
    nán

    、
    、
    shàn

    r én
    、
    、
    gōnɡ

    duō
    fǒu
    ?
    ?


    jìn

    yán


    shèn
    duō
    ,
    ,
    shì
    zūn
    。
    。


    yán


    ruò

    yǒu
    rén
    、
    、
    shòu
    chí
    guān
    shì
    yīn


    mínɡ
    hào
    ,
    ,
    nǎi
    zhì

    shí

    bài
    、
    、
    gōnɡ
    yǎnɡ
    ,
    ,
    shì
    èr
    rén

    ,
    ,
    zhènɡ
    děnɡ


    ,
    ,

    bǎi
    qiān
    wàn

    jié
    、
    、


    qiónɡ
    jìn
    ,
    ,

    jìn

    ,
    ,
    shòu
    chí
    guān
    shì
    yīn


    mínɡ
    hào
    ,
    ,


    shì

    liànɡ

    biān


    zhī

    。
    。


    jìn    bái

    yán


    shì
    zūn
    ,
    ,
    guān
    shì
    yīn


    yún

    yóu

    suō

    shì
    jiè
    ,
    ,
    yún

    ér
    wéi
    zhònɡ
    shēnɡ
    shuō

    ,
    ,
    fānɡ
    biàn
    便
    zhī

    ,
    ,

    shì
    yún

    ?
    ?


    gào

    jìn

    shàn
    nán

    ,
    ,
    ruò
    yǒu
    guó

    zhònɡ
    shēnɡ
    、
    、
    yīnɡ


    shēn


    zhě
    ,
    ,
    guān
    shì
    yīn    xiàn

    shēn
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ


    zhī

    shēn


    zhě
    ,
    ,

    xiàn

    zhī

    shēn
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ

    shēnɡ
    wén
    shēn


    zhě
    ,
    ,

    xiàn
    shēnɡ
    wén
    shēn
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ

    fàn
    wánɡ
    shēn


    zhě
    ,
    ,

    xiàn
    fàn
    wánɡ
    shēn
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ


    shì
    shēn


    zh ě
    ,
    ,

    xiàn

    shì
    shēn
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ


    zài
    tiān
    shēn


    zhě
    ,
    ,

    xiàn

    zài
    tiān
    shēn
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ    zài
    tiān
    shēn


    zhě
    ,
    ,

    xiàn


    zài
    tiān
    shēn
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ

    tiān

    jiānɡ
    jūn
    shēn


    zhě
    ,
    ,

    xiàn
    tiān

    jiānɡ
    jūn
    shēn
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ


    shā
    mén
    shēn

    d ù
    zhě
    ,
    ,

    xiàn

    shā
    mén
    shēn
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ

    xiǎo
    wánɡ
    shēn


    zhě
    ,
    ,

    xiàn
    xiǎo
    wánɡ
    shēn
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ

    zhǎnɡ
    zhě
    shēn


    zhě
    ,
    ,

    xiàn
    zhǎnɡ
    zhě
    shēn
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ


    shì
    shēn


    zh ě
    ,
    ,

    xiàn

    shì
    shēn
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ

    zǎi
    guān
    shēn


    zhě
    ,
    ,

    xiàn
    zǎi
    guān
    shēn
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ


    luó
    mén
    shēn

    d ù
    zhě
    ,
    ,

    xiàn

    luó
    mén
    shēn
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ


    qiū
    、
    、

    qiū

    、
    、
    yōu

    sāi
    、
    、
    yōu


    shēn


    zhě
    ,
    ,

    xiàn

    qiū
    、
    、

    qiū

    、
    、
    yōu

    sāi
    、
    、
    yōu


    shēn
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ

    zhǎnɡ
    zhě
    、
    、

    shì
    、
    、
    zǎi
    guān
    、
    、

    luó
    mén


    shēn


    zhě
    ,
    ,

    xiàn


    shēn
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ

    tónɡ
    nán
    、
    、
    tónɡ

    shēn


    zhě
    ,
    ,

    xiàn
    tónɡ
    nán
    、
    、
    tónɡ

    shēn
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ

    tiān
    lónɡ
    、
    、

    chā
    、
    、
    qián


    、
    、
    ā
    xiū
    luó
    、
    、
    jiā
    lóu
    luó
    、
    、
    jǐn

    luó
    、
    、

    hóu
    luó
    qié
    、
    、
    rén
    fēi
    rén
    děnɡ
    shēn


    zhě
    ,
    ,

    jiē
    xiàn
    zhī
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。
    yīnɡ

    zhí
    jīn
    gānɡ
    shén


    zhě
    ,
    ,

    xiàn
    zhí
    jīn
    gānɡ
    shén
    ér
    wéi
    shuō

    。
    。    jìn

    ,
    ,
    shì
    guān
    shì
    yīn


    chénɡ
    jiù

    shì
    gōnɡ

    ,
    ,

    zhǒnɡ
    zhǒnɡ
    xínɡ
    、
    、
    yóu
    zhū
    guó

    ,
    ,

    tuō
    zhò nɡ
    shēnɡ
    ,
    ,
    shì


    děnɡ
    yīnɡ
    dānɡ

    xīn
    gōnɡ
    yǎnɡ
    guān
    shì
    yīn


    。
    。
    shì
    guān
    shì
    yīn

    ,
    ,


    wèi

    nán
    zhī
    zhōnɡ
    、
    、
    nénɡ
    shī

    wèi
    ,
    ,
    shì


    suō

    shì
    jiè
    、
    、
    jiē
    hào
    zhī
    wéi
    shī

    wèi
    zhě
    。
    。


    jìn    bái

    yán


    shì
    zūn
    ,
    ,

    jīn
    dānɡ
    gōnɡ
    yǎnɡ
    guān
    shì
    yīn


    。
    。


    jiě
    jǐnɡ
    zhònɡ
    bǎo
    zhū
    yīnɡ
    luò
    、
    、
    jià
    zhí
    bǎi
    qiān
    liǎnɡ
    jīn
    ,
    ,
    ér


    zhī
    ,
    ,
    zuò
    shì
    yán


    rén
    zhě
    ,
    ,
    shòu


    shī
    zhēn
    bǎo
    yīnɡ
    luò
    。
    。

    shí
    guān
    shì
    yīn    kěn
    shòu
    zhī
    。
    。

    jìn


    bái
    guān
    shì
    yī n


    yán


    rén
    zhě
    ,
    ,
    mǐn

    děnɡ

    ,
    ,
    shòu

    yīnɡ
    luò
    。
    。

    ěr
    shí

    gào
    guān
    shì
    yīn
    p ú    dānɡ
    mǐn


    jìn    、
    、


    zh ònɡ
    tiān
    lónɡ
    、
    、

    chā
    、
    、
    qián


    、
    、
    ā
    xiū
    luó
    、
    、
    jiā
    lóu
    luó
    、
    、
    jǐn

    luó
    、
    、

    hóu
    luó
    qié
    、
    、
    rén
    fēi
    rén
    děnɡ

    ,
    ,
    shòu
    shì
    yīnɡ
    luò
    。
    。


    shí
    guān
    shì
    yīn


    mǐn
    zhū

    zhònɡ
    、
    、


    tiān
    lónɡ
    、
    、
    rén
    fēi
    r én
    děnɡ
    ,
    ,
    shòu

    yīnɡ
    luò
    ,
    ,
    fēn
    zuò
    èr
    fēn
    ,
    ,

    fēn
    fèn ɡ
    shì
    jiā
    móu


    ,
    ,

    fēn
    fènɡ
    duō
    bǎo


    。
    。    jìn

    ,
    ,
    guān
    shì
    yīn


    yǒu

    shì

    zài
    shén

    ,
    ,
    yóu

    suō

    shì
    jiè
    。
    。

    ěr
    shí

    jìn

    wèn
    yuē


    shì
    zūn
    miào
    xiānɡ

    ,
    ,

    jīn
    chóng
    wèn

    ,
    ,    yīn
    yuán
    ,
    ,
    mínɡ
    wéi
    guān
    shì
    yīn
    ?
    ?    miào
    xiānɡ
    zūn
    ,
    ,

    d á

    jìn

    。
    。

    tīnɡ
    guān
    yīn
    xínɡ
    ,
    ,
    shàn
    yīnɡ
    zhū
    fānɡ
    suǒ
    ,
    ,
    hónɡ
    shì
    shēn

    hǎi
    ,
    ,

    jié    ,
    ,
    shì
    duō
    qiān


    ,
    ,


    qīnɡ
    jìnɡ
    yuàn
    。
    。

    wéi

    lüè
    shuō
    ,
    ,
    wén
    mí nɡ

    jiàn
    shēn
    ,
    ,
    xīn
    niàn

    kōnɡ
    guò
    ,
    ,
    nénɡ
    miè
    zhū
    yǒu

    。
    。
    jiǎ
    shǐ
    使
    xìnɡ
    hài

    ,
    ,
    tuī
    luò

    huǒ
    kēnɡ
    ,
    ,
    niàn

    guān
    yīn

    ,
    ,
    huǒ
    kēnɡ
    biàn
    chénɡ
    chí
    。
    。
    huò
    piāo
    liú

    hǎi
    ,
    ,
    lónɡ

    zhū
    guǐ
    nán
    ,
    ,
    niàn

    guān
    yīn

    ,
    ,

    lànɡ

    nénɡ

    。
    。
    huò
    zài


    fēnɡ
    、
    、
    wéi
    ré n
    suǒ
    tuī
    duò
    ,
    ,
    niàn

    guān
    yīn

    ,
    ,    kōnɡ
    zhù
    。
    。
    huò
    bèi
    è
    rén
    zhú
    ,
    ,
    duò
    luò
    jīn
    gānɡ
    shān
    ,
    ,
    niàn

    guān
    yīn

    ,
    ,

    nénɡ
    sǔn

    máo
    。
    。
    huò
    zhí
    yuàn
    zéi
    rào
    ,
    ,

    zhí
    dāo
    jiā
    hài
    ,
    ,
    niàn

    guān
    yīn

    ,
    ,
    xián    xīn
    。
    。
    huò
    zāo
    wánɡ
    nán

    ,
    ,
    lín
    x ínɡ

    shòu
    zhōnɡ
    ,
    ,
    niàn

    guān
    yīn

    ,
    ,
    dāo
    xún
    duàn
    duàn
    huài
    。
    。
    huò
    qiú
    jìn
    jiā
    suǒ
    ,
    ,
    shǒu

    bèi
    chǒu
    xiè
    ,
    ,
    niàn

    guān
    yīn

    ,
    ,
    shì
    rán

    jiě
    tuō
    。
    。
    zhòu

    zhū

    yào
    、
    、
    suǒ

    hài
    shēn
    zhě
    ,
    ,
    niàn

    guān
    yīn

    ,
    ,
    hái
    zhuó

    běn
    rén
    。
    。
    huò

    è
    luó
    chà
    、
    、

    lónɡ
    zhū
    guǐ
    děnɡ
    ,
    ,
    niàn

    guān
    yīn

    ,
    ,
    shí


    gǎn
    hài
    。
    。
    ruò
    è
    shòu
    wéi
    rào
    ,
    ,


    zhǎo


    ,
    ,
    niàn

    guān
    yīn

    ,
    ,

    zǒu

    biān
    fānɡ
    。
    。
    yuán
    shé


    xiē
    ,
    ,


    yān
    huǒ
    rán
    ,
    ,
    niàn

    guān
    yīn

    ,
    ,
    xún
    shēnɡ

    huí

    。
    。
    yún
    léi

    chè
    diàn
    ,
    ,
    jiànɡ
    báo
    shù


    ,
    ,
    niàn

    guān
    yīn

    ,
    ,
    yìnɡ
    shí

    xiāo
    sàn
    。
    。

    zhònɡ
    shēnɡ
    bèi
    kùn
    è
    ,
    ,

    liànɡ


    shēn
    ,
    ,
    guān
    yīn
    miào
    zhì

    ,
    ,
    nénɡ
    jiù
    shì
    jiān

    。
    。


    shén
    tōnɡ

    ,
    ,
    guǎnɡ
    xiū
    zhì
    fānɡ
    biàn
    便
    ,
    ,
    shí
    fānɡ
    zhū
    guó

    ,
    ,

    chà

    xiàn
    shēn
    。
    。
    zhǒnɡ
    zhǒnɡ
    zhū
    è

    ,
    ,

    y ù
    guǐ
    chù
    shenɡ
    ,
    ,
    shēnɡ
    lǎo
    bìnɡ


    ,
    ,

    jiàn

    lìnɡ
    miè
    。
    。
    zhēn
    guān
    qīnɡ
    jìnɡ
    guān
    ,
    ,
    guǎnɡ

    zhì
    huì
    guān
    ,
    ,
    bēi
    guān


    guān
    ,
    ,
    chánɡ
    yuàn
    chánɡ
    zhān
    yǎnɡ
    。
    。

    gòu
    qīnɡ
    jìnɡ
    guānɡ
    、
    、
    huì


    zhū
    àn
    ,
    ,
    nénɡ

    zāi
    fēnɡ
    huǒ
    ,
    ,

    mínɡ
    zhào
    shì
    jiān
    。
    。
    bēi

    jiè
    léi
    zhèn
    ,
    ,


    miào

    yún
    ,
    ,
    shù
    gān    ,
    ,
    miè
    chú
    fán
    nǎo
    yàn
    。
    。
    zhènɡ
    sònɡ
    jīnɡ
    guān
    chù
    ,
    ,

    wèi
    jūn
    zhèn
    zhōnɡ
    ,
    ,
    niàn

    guān
    yīn

    ,
    ,
    zhònɡ
    yuàn

    tuì
    退
    sàn
    。
    。
    miào
    yīn
    guān
    shì
    yīn
    、
    、
    fàn
    yīn
    hǎi
    cháo
    yīn
    ,
    ,
    shènɡ

    shì
    jiān
    yīn
    ,
    ,
    shì


    chánɡ
    niàn
    。
    。
    niàn
    niàn

    shēnɡ

    。
    。
    guān
    shì
    yīn
    jìnɡ
    shènɡ
    ,
    ,


    nǎo

    è
    、
    、
    nénɡ
    wéi
    zuò


    。
    。


    qiè
    gōnɡ

    ,
    ,

    yǎn
    shì
    zhònɡ
    shēnɡ
    ,
    ,


    hǎi

    liànɡ
    ,
    ,
    shì

    yīnɡ
    dǐnɡ

    。
    。

    ěr
    shí
    chí
    cónɡ
    zuò

    ,
    ,
    qián
    bái

    yán


    shì
    zūn
    ,
    ,
    ruò
    yǒu
    zhònɡ
    shēnɡ
    、
    、
    wén
    shì
    guān
    shì
    yīn


    p ǐn
    、
    、

    zɑi
    zhī

    ,
    ,

    mén
    shì
    xiàn
    shén
    tōnɡ

    zhě
    ,
    ,
    dānɡ
    zhī
    shì
    rén
    gōnɡ


    shǎo
    。
    。


    shuō
    shì

    mén
    pǐn
    shí
    ,
    ,
    zhònɡ
    zhōnɡ

    wàn

    qiān
    zhònɡ
    shēnɡ
    ,
    ,
    jiē


    děnɡ
    děnɡ
    ā
    nòu
    du ō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    xīn
    。
    。

    精彩推薦
    大香伊蕉在人线国产手机看片_真实国产乱拍福利露脸_亚洲欧美另类激情综合区_欧美伊人色综合久久天天

    <meter id="l991t"></meter>
     <font id="l991t"></font>
     <dfn id="l991t"><video id="l991t"><track id="l991t"></track></video></dfn>

     <sub id="l991t"></sub>

       <rp id="l991t"></rp>