<meter id="l991t"></meter>
  <font id="l991t"></font>
  <dfn id="l991t"><video id="l991t"><track id="l991t"></track></video></dfn>

  <sub id="l991t"></sub>

    <rp id="l991t"></rp>

    金剛經

    《金剛經》是佛教重要經典。根據不同譯本,全名略有不同,鳩摩羅什所譯全名為《金剛般若(bōrě)波羅蜜經》,唐玄奘譯本則為《能斷金剛般若波羅蜜經》, 梵文 vajracchedika-praj?āpāramitā-sūtra!督饎偨洝穫魅胫袊,自東晉到唐朝共有六個譯本,以鳩摩羅什所譯《金剛般若波羅蜜經》最為流行..[詳情]

    當前位置:華人佛教 > 佛經大全 > 金剛經 >

    金剛經注音版

    《金剛般若波羅蜜經》全文注音版
    《金剛般若波羅蜜經》全文注音版
    《金剛般若波羅蜜經》全文注音版

    法會因由分第一


    shì

    wén


    shí

    zài
    shě
    wèi
    guó


    shù    yuán
    qiū
    zhòng
    qiān
    èr
    bǎi

    shí
    rén


    ěr
    shí
    shì
    zūn

    shí
    shí

    zhuó

    chí    shě
    wèi
    dài
    chéng


    shí    chéng
    zhōng


    huán
    zhì
    běn
    chǔ

    fàn
    shí


    shōu
    zuò
    ér
    zuò

    善現啟請分第二

    shí
    zhǎng
    lǎo
    zài

    zhòng
    zhōng


    cóng
    zuò


    piān
    tǎn
    yòu
    jiān

    yòu

    zhuó    zhǎng
    gōng
    jìng

    ér
    bái

    yán


    yǒu
    shì
    zūn


    lái
    shàn

    niàn
    zhū    shàn

    zhǔ
    zhū    shì
    zūn

    shàn
    nán


    shàn

    rén


    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    xīn

    yún

    yīng
    zhù

    yún

    xiáng


    xīn


    yán

    shàn
    zāi
    shàn
    zāi    suǒ
    shuō


    lái
    shàn

    niàn
    zhū    shàn

    zhǔ
    zhū
    jīn

    tīng

    dāng
    wéi

    shuō

    shàn
    nán


    shàn

    rén


    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān


    xīn

    yīng

    shì
    zhù


    shì
    xiáng


    xīn

    wéi
    rán

    shì
    zūn

    yuàn
    yao

    wén

    大乘正宗分第三


    gào
    zhū


    yīng

    shì
    xiáng


    xīn

    suǒ
    yǒu

    qiē
    zhòng
    shēng
    zhī
    lèi

    ruò
    luǎn
    shēng

    ruò
    tāi
    shēng

    ruò
    shī
    shēng

    ruò
    huà
    shēng

    ruò
    yǒu


    ruò    ruò
    yǒu
    xiǎng

    ruò

    xiǎng

    ruò
    fēi
    yǒu
    xiǎng
    fēi

    xiǎng


    jiē
    lìng    niè
    pán
    ér
    miè

    zhī


    shì
    miè


    liàng

    shù

    biān
    zhòng
    shēng

    shí

    zhòng
    shēng

    miè

    zhě

    ruò


    yǒu

    xiànɡ

    rén
    xiànɡ

    zhòng
    shēng
    xiànɡ

    shòu
    zhě
    xiànɡ


    fēi    妙行無住分第四
    yīng

    suǒ
    zhù

    xíng


    shī

    suǒ
    wèi

    zhù


    shī


    zhù
    shēng
    xiāng
    wèi
    chù


    shī    yīng

    shì

    shī


    zhù


    xiànɡ

    ruò    zhù
    xiànɡ

    shī    liànɡ    yún


    dōng
    fāng

    kōng


    liànɡ
    fǒu
    shì
    zūn

    nán

    西
    běi
    fāng


    wéi
    shàng
    xià

    kōng    liànɡ
    fǒu
    shì
    zūn
    zhù
    xiànɡ

    shī


    shì    liànɡ    dàn
    yīng

    suǒ
    jiào
    zhù

    如理實見分第五    yún
    shēn
    xiànɡ
    jiàn

    lái
    fǒu
    shì
    zūn
    shēn
    xiànɡ

    jiàn

    lái


    lái
    suǒ
    shuō
    shēn
    xiànɡ


    fēi
    shēn
    xiànɡ


    gào
    fán
    suǒ
    yǒu
    xiànɡ

    jiē
    shì

    wàng

    ruò
    jiàn
    zhū
    xiànɡ
    fēi
    xiànɡ


    jiàn

    lái

    正信希有分第六
    bái

    yán

    shì
    zūn


    yǒu
    zhòng
    shēng


    wén

    shì
    yán
    shuō
    zhāng


    shēng
    shí
    xìn
    fǒu


    gào

    zuò
    shì
    shuō


    lái
    miè
    hòu

    hòu

    bǎi
    suì

    yǒu
    chí
    jiè
    xiū

    zhě    zhāng


    néng
    shēng
    xìn
    xīn    wéi
    shí

    dāng
    zhī
    shì
    rén

    èr

    sān    ér
    zhǒng
    shàn
    gēn
    liàng
    qiān
    wàn

    suǒ

    zhǒng
    zhū
    shàn
    gēn

    wén
    shì
    zhāng


    nǎi
    zhì

    niàn
    shēng
    jìng
    xìn
    zhě


    lái

    zhī

    jiàn

    shì
    zhū
    zhòng
    shēng    shì

    liàng    shì
    zhū
    zhòng
    shēng
    xiànɡ

    rén
    xiànɡ

    zhòng
    shēng
    xiànɡ

    shòu
    zhě
    xiànɡ    xiànɡ    fēi

    xiànɡ

    shì
    zhū
    zhòng
    shēng

    ruò
    xīn

    xiànɡ


    wéi
    zhuó

    rén
    zhòng
    shēng
    shòu
    zhě

    ruò


    xiànɡ


    zhuó

    rén
    zhòng
    shēng
    shòu
    zhě

    ruò

    fēi

    xiànɡ


    zhuó

    rén
    zhòng
    shēng
    shòu
    zhě

    shì


    yīng
    yīng

    fēi    shì
    lái
    cháng
    shuō


    děng

    qiū

    zhī

    shuō

    zhě


    shàng
    yīng
    shě


    kuàng
    fēi


    無得無說分第七    yún    lái

    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān

    lái
    yǒu
    suǒ
    shuō


    yán    jiě

    suǒ
    shuō    yǒu
    dìng


    míng
    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān

    yǒu
    dìng    lái

    shuō


    lái
    suǒ
    shuō


    jiē


    shuō

    fēi


    fēi
    fēi


    suǒ

    zhě    qiē
    xián
    shèng

    jiē


    wéi

    ér
    yǒu
    chā
    bié

    依法出生分第八    yún


    ruò
    rén
    mǎn
    滿
    sān
    qiān

    qiān
    shì
    jiè

    bǎo


    yòng

    shī

    shì
    rén
    suǒ
    nìng
    wéi
    duō
    fǒu
    yán

    shèn
    duō

    shì
    zūn

    shì
    fēi


    xìng

    shì


    lái
    shuō


    duō

    ruò

    yǒu
    rén    jīng
    zhōng

    shòu
    chí
    nǎi
    zhì    děng

    wéi

    rén
    shuō    shèng    qiē
    zhū    zhū

    ā
    nòu
    duō
    luó
    sān
    miǎo
    sān
    jiē
    cóng

    jīng
    chū

    suǒ
    wèi


    zhě


    fēi    分第九    yún    tuó
    huán
    néng
    zuò
    shì
    niàn
    tuó
    huán
    guǒ
    fǒu
    yán
    shì
    zūn


    tuó
    huán
    míng
    wéi

    liú

    ér

    suǒ

    shēng
    xiāng
    wèi
    chù


    shì
    míng

    tuó
    huán    yún    tuó
    hán
    néng
    zuò
    shì
    niàn
    tuó
    hán
    guǒ
    fǒu
    yán
    shì
    zūn


    tuó
    hán
    míng

    wǎng
    lái

    ér
    shí

    wǎng
    lái

    shì
    míng

    tuó
    hán    yún


    ā
    nuó
    hán
    néng
    zuò
    shì
    niàn    ā
    nuó
    hán
    guǒ
    fǒu
    yán
    shì
    zūn

    ā
    nuó
    hán
    míng
    wéi

    lái

    ér
    shí


    lái

    shì

    míng
    ā
    nuó
    hán    yún


    ā
    luó
    hàn
    néng
    zuò
    shì
    niàn    ā
    luó
    hàn
    dào
    fǒu
    yán
    shì
    zūn

    shí

    yǒu


    míng
    ā
    luó
    hàn

    shì
    zūn

    ruò
    ā
    luó
    hàn
    zuò
    shì
    niàn    ā
    luó
    hàn
    dào


    wéi
    zhuó

    rén
    zhòng
    shēng
    shòu
    zhě

    shì
    zūn


    shuō    zhèng
    sān
    mèi

    rén
    zhōng
    zuì
    wéi    shì
    ā
    luó
    hàn

    shì
    zūn    zuò
    shì
    niàn


    shì


    ā
    luó
    hàn

    shì
    zūn


    ruò
    zuò
    shì
    niàn    ā
    luó
    hàn
    dào

    shì
    zūn


    shuō
    shì
    yào
    a
    lán
    nuó
    héng
    zhě

    shí

    suǒ
    xíng

    ér
    míng
    shì
    yào
    ā
    lán
    nuó
    héng

    凈土分第十


    gào


    yún    lái

    zài
    rán
    dēng

    suǒ    yǒu
    suǒ

    fǒu
    shì
    zūn


    lái
    zài
    rán
    dēng

    suǒ    shí

    suǒ
    yún
    zhuāng
    yán


    fǒu
    shì
    zūn

    zhuāng
    yán


    zhě


    fēi
    zhuāng
    yán

    shì
    míng
    zhuāng
    yán

    shì

    zhū


    yīng

    shì
    shēng
    qīng
    jìng
    xīn


    yīng
    zhù

    shēng
    xīn


    yīng
    zhù
    shēng
    xiāng
    wèi
    chù

    shēng
    xīn

    yīng

    suǒ
    zhù
    ér
    shēng

    xīn    yǒu
    rén

    shēn    shān
    wáng    yún


    shì
    shēn
    wéi

    fǒu
    yán

    shèn


    shì
    zūn


    shuō
    fēi
    shēn

    shì
    míng

    shēn

    注:由于本文太長,我們對內容進行了分頁

    精彩推薦
    大香伊蕉在人线国产手机看片_真实国产乱拍福利露脸_亚洲欧美另类激情综合区_欧美伊人色综合久久天天

    <meter id="l991t"></meter>
     <font id="l991t"></font>
     <dfn id="l991t"><video id="l991t"><track id="l991t"></track></video></dfn>

     <sub id="l991t"></sub>

       <rp id="l991t"></rp>